ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

График за провеждане на обученията на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа – тук.

Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Имформация за проекта тук.

„Дигитална обиколка на Седемте чудеса на света“

Прочети повече →

„Споделяне и зачитане на нашите кулинарни и традиционни култури“

Прочети повече →

„Творчески, активни и отговорни тинейджъри за европейско гражданство“

Прочети повече →

„Социално-икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча“

Прочети повече →

„Образование за утрешния ден“

Прочети повече →

„Подкрепа за успех“

Прочети повече →

„Дейности по интереси“

Прочети повече →

„Създаване на мултифункционален център по природни науки“

„Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“

Прочети повече →

„Твоят час“

Прочети повече →

„Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа“

Прочети повече →

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Прочети повече →

„Здравословно хранене – Ти си това, с което се храниш!“

Прочети повече →

„Ритуализация на училищния живот“ 2009/2010 учебна година

Прочети повече →

„Ритуализация на училищния живот“ 2008/2009 учебна година

Прочети повече →

„Училищни партньорства“

Прочети повече →

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Прочети повече →

Други проекти

Реализирани проекти през периода 1999-2012 година