„Социално-икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча“

Информация за проекта

Финансиране на проекта: „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Бюджет на проекта: 354 652,57 лв.

Период на проекта: 18 месеца

Приложения

Галерия на клубовете

Клуб „Журналисти и PR“