„Чрез образование да променим живота си“

Лого на Европейски структурни и инвестиционни фондове Лого на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – 2“

НАМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА „ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ ДА ПРОМЕНИМ ЖИВОТА СИ“

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА № BG05M2OP001-3.020-0016-C01

Основни дейности

Общо 180 лица ще бъдат включени в курсове за придобиване ва компетентности от прогимназиален етап на основното образование.

Продължителността на курса за завършване на един клас ще бъде 3 месеца или 360 учебни часа, които се равняват на 180 астрономически часа.

Провеждането на всички курсове се предвижда да бъде в периода 14.00/14.30ч – 17.00/17.30 часа в делнични дни. Възможни са и провеждане на часове в събота и неделя, в по-късни часове и др.

Ще бъде използвана и адаптирана цялостна методология за ограмотяване и обучение на възрастни за придобиване на компетентности за класове и прогимназиален етап.

За оценяване на резултатите ще се прилагат специфични методи и форми, съгласно утвърдените адаптирани програми за обучение на възрастни.

Средства

 1. Разходи за провеждане на курсове за ограмотяване – 56 470,00 лв
 2. Разходи за провеждане на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап – 141 700,00 лв
 3. Разходи за стипендии за участие – 114 048,00 лв
 4. Разходи за провеждане на изпити – 18 260,00 лв
 5. Разходи за стипендии за успех – 16 795,00 лв

Резултати

 1. Проведени курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап на основното образование. – 5, 6 и 7 клас.
 2. Проведени курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап на основното образование – 6 и 7 клас.
 3. Проведени курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап на основното образование – 7 клас.
 4. Проведени изпити за начален етап на основното образование.
 5. Проведени изпити от прогимназиален етап на основното образование.
 6. Постигнатите крайни резултати ще бъдат доказани с УДОСТОВЕРЕНИЕ за участие на лицето в курс по чл. 129, ал. 1 от Наредба №11 от 01.09.2006 г. и/или УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл. 168, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗПУО.

Организация на курсовете по Дейност 2

Екипът на проекта ще осъществи организация за провеждане на курсовете по Дейност 2.

Важна част от организацията е идентифицирането, мотивирането и насочването на лица за включване в курсовете и ще се осъществява на база разработен Механизъм за идентифициране и мотивиране на целевите групи, както и Дейност 2 на проекта. В началото екипът ще разработи конкретна процедура за участие на всяко едно лице, в която ще има ясно определена одитна среда, проследяваща пътя на лицето от момента на включване в проекта до момента на неговото напускане.

 1. Подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ от всяко лице за участие в обучението;
 2. Процес на установяване дали лицата отговарят на изискванията за предходен завършен етап/клас, както и да не са участвали в подобни обучения по друг проект;
 3. Стартиране и провеждане на обученията с одобрените лица – разработване на график за провеждане на обученията и индивидуалните срокове за завършване на всяко лице;
 4. Дейности по мотивиране и поддържане на мотивацията на лицата, включени в обучението.

Провеждане на курсовете по Дейност 2

Лицата, които следва да бъдат включени в тези курсове трябва да са навършили 16 години и утвърдени от МОН учебни планове и учебни програми, адаптирани за възрастни.

Продължителността на всеки курс ще бъде 3 месеца или 600 учебни часа, 300 астрономически часа.

Учебните часове ще се провеждат в блок от два последователни часа, всеки от които по 30 минути и с обща продължителност 60 минути, с почивка от 15 минути между блоковете.

Документи

Заповед: Ред и организация за провеждане на изпити за допускане по дати, за квестори, за оценители и оформяне на годишна оценка за 6 клас през учебната 2022/2023 г., по проект „Ограмотяване на възрасни“