„Подкрепа за успех“

Информация за проекта

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

За училища от приложение 1 и 2

Приложения

Групи по проект за учебната 2019/2020 г.

Групи по проект