„Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“

Информация за проекта

Лого на проект „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“ Еразъм+ Център за развитие на човешките ресурси European Commission

Програма

„Еразъм+“, Ключова дейност 1, Училищно образование

Тема

„Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“

Продължителност

Една година: 01.06.2019 – 31.05.2020 г.

Координатор

СУ Сатовча

Партньор

LABORATORIO DEL CITTADINO, Италия
Италианско сдружение, работещо в сферата на неформалното обучение с цел опазване и развитие на културно-историческото наследство в регионален и национален план.

Автори на проекта

Райка Славчева – старши учител по френски език, координатор по Европейски проекти в СУ Сатовча и директор по Европейски проекти във Френски Алианс, гр. Благоевград

Участници в проекта

Учители, ученици, родители и местна власт

Екип

  • г-н Джеват Дунчев – Директор и ръководител на проекта
  • г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език, координатор по европейски проекти в СУ Сатовча и директор по Европейски проекти във Френски Алианс, гр. Благоевград
  • г-жа Александра Орманова – финансист

Стойност на проекта

4,650 евро

Структуриран курс

Рим, Италия, Тема: „Голямата обиколка из Европа - интеркултурен диалог, активно гражданство, творчество и иновации“

Цели

Основна цел

Усъвършенстване на иновационните методи на преподаване, интегриране в учебно-възпитателната работа и превръщане на класната стая в модерна и интерактивна

Специфични цели

Дейности

Основни дейности - свързани с целите и програмата на курса

В методологичен план участниците ще се запознаят с иновационните методи на преподаване за развиване на творческото мислене: работа по групи, решаване на проблем, учене чрез сътрудничество, мозъчна атака, учене чрез действие и емоционално преживяване, критични дебати, дискусии, задаване на въпроси, мисловни карти и др.

Допълнителни дейности по време на мобилността: представяне на училищата; запознаване с образователните системи на участниците от другите европейски страни в мобилността; обмяна на добри европейски практики за насърчаване на творчеството и кооперативното учене, чрез интерактивни техники и подходи; посещения на местни образователни институции, свързани с училищното образование; придобиване знания за културното многообразие в Европа, познания за културното развитие на страните на участниците.

Дейности след мобилността, свързани с разпространение на резултатите и прилагане в образователния процес в организацията и извън нея.

На местно ниво:

На регионално ниво:

На национално ниво:

На европейско ниво:

Работни методи при реализация на дейностите:

Крайни продукти на проекта:

Канали за разпространение на резултатите:

Очаквани резултати

Управление на проекта

Екипът на проекта ще изработи инструментариум за анализиране целите, дейностите, резултатите, индикаторите, необходимите ресурси.

Устойчивост на проекта

Mултиплициране на резултатите в СУ Сатовча, училищата от региона, родители и местна власт.

Събития

Г-н Джеват Дунчев и г-жа Райка Славчева, удостоени с Международна награда за реализиране на проект по програма „Еразъм+“

Интерактивен урок по история и цивилизации, по проект, програма „Еразъм+“

Урок по родолюбие посветен на патронния празник на СУ Сатовча

Онлайн интерактивен семинар по проект, програма „Еразъм+“

Интерактивен урок по английски език, по проект, програма „Еразъм+“

Иновативен урок по информационни и комуникационни технологии, по проект, програма „Еразъм+“

Иновативни уроци по физика и астрономия по проект, програма „Еразъм+“

Онлайн отбелязване на Международния ден на Франкофонията в СУ Сатовча

Интерактивен семинар по проект, програма „Еразъм+“

Интерактивен урок в обучението по английски език по проект, програма „Еразъм+“

Интерактивен урок в обучението по френски език по проект, програма „Еразъм+“

Посещение на античен комплекс „Сердика“, София по проект, програма „Еразъм+“

НаукаOFFNews награди най-вдъхновяващата история на Националния научно-образователен фестивал

Учители и ученици от СУ Сатовча участваха в национален научно-образователен фестивал „Намереното поколение“, НДК, гр. София

Методът на проектите в обучението по френски език по проект, програма „Еразъм+“

Интегриран урок по френски и английски език по проект, програма „Еразъм+“

Национална седмица на четенето в СУ Сатовча - дейност по проект, програма „Еразъм+“

Интерактивен семинар по проект, програма „Еразъм+“

Образователен семинар по проект, програма „Еразъм+“

Ученици от СУ Сатовча с национални награди за участие в конкурс „Моето приключение в Европа с Европас“, програма „Еразъм+“

Лекция на тема „Римските мостове на територията на община Сатовча“ по проект, програма „Еразъм+“

Иновативна периодична система в обучението по химия и опазване на околната среда по проект, програма „Еразъм+“

Интерактивен урок по география и икономика по проект, Програма „Еразъм+“

Интерактивен урок по английски език по проект, Програма „Еразъм+“

Мисловните карти в обучението по френски език по проект, Програма „Еразъм+“

Мултимедийна презентация пред педагогическия съвет на СУ Сатовча по проект, Програма „Еразъм+“

Лого на проект „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“, Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Училищно образование

Предварителна подготовка за участие в мобилност по проект

Пресконференция по проект

Учители от СУ Сатовча участваха в квалификационен курс в гр. Рим, Италия, по проект „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“, програма „Еразъм+“

Приложения

Сборник с добри педагогически практики

Презентация на проекта