„Дейности по интереси“

Важна информация и скорове

Информация за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

В електронната платформа се публикува следната информация:

  1. Предлагани занимания по интереси от училищата, от физически и от юридически лица;
  2. Идентифицирани от училищата занимания по интереси въз основа на желанията на учениците.

Директорите на училищата е необходимо да създадат профил на ръководените от тях училища в електронната платформа като се регистрират с код по АДМИН. Регистрацията ще бъде отворена на 07.01.2019 г.

В същия срок – 07.01.2019 г., ще бъде отворена и регистрацията в електронната платформа за физически и юридически лица, предлагащи занимания по интереси, както и за регистрацията на представител на педагогическия съвет на училището.

Достъп до електронната платформа има само един представител на педагогическия съвет на училището, който е необходимо да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от училището.

Директорите на училищата е необходимо да инициират процес по идентифициране на занимания по интереси, в които учениците желаят да бъдат включени – чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена от училището, и в срок до 21.01.2019 г. да публикуват тези занимания в електронната платформа.

Педагогическите съвети одобряват търсените занимания по интереси от училищата в срок до 28.01.2019 г.

Заниманията по интереси, които училищата предлагат и могат да провеждат, включвайки педагогическите специалисти и други специалисти, работещи в тях, се регистрират в електронната платформа от директора в срок до 28.01.2019 г.

В същия срок – 28.01.2019 г., физическите и юридическите лица регистрират в платформата предлаганите от тях занимания по интереси.

При регистрацията на занимание по интереси се попълва формуляр със следната информация:

  1. Наименование и описание на дейността, тематична област и направление, специфични изисквания и място на предлагане;
  2. Заявена готовност за провеждане на занимания – брой занимания седмично/месечно/годишно, продължителност на заниманията и период на провеждане;
  3. Минимален и максимален брой на учениците в група, който е необходим и/или оптимален за провеждане на съответното занимание по интереси;
  4. Данни за ръководителя на групата – професионален опит и/или професионална квалификация в областта на заниманията по интереси, и/или педагогическа правоспособност.

Портал

https://class.mon.bg/

Приобщаващо образование

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.

ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващо образование.

Тематични области и подобласти за заниманията по интереси

Гражданско образование

Дигитална креативност

Екологично образование и здравословен начин на живот

Изкуство и култура

Математика

Природни науки

Спорт

Технологии

Документи

Най-важното от постановлението

Най-важното от постановлението - извадка

Галерии на клубовете

2019/2020 учебна година

Групи за занимания по интереси

За учебната 2019/2020 година в СУ Сатовча работят следните клубове:

Занимание по интереси Преподавател Място на провеждане Час Забележка
1 Аз обичам България Недялка Узунова Класна стая 16:00 Тематична област: Гражданско образование,
Тематичина подобласт: Емоционална интелигентност
2 Художествена работилница Азизе Арнауд Класна стая 10:00 Тематична област: Технологии,
Тематичина подобласт: Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет
3 Спорт и здраве Йорданка Шекерова Училищен двор 10:00 Тематична област: Спорт,
Тематичина подобласт: Колективни спортове
4 Млад предприемач Сузана Влайкова Класна стая 16:00 Тематична област: Технологии,
Тематичина подобласт: Предприемачество
5 Млад възрожденец Аксиния Влайкова Класна стая 10:00 Тематична област: Гражданско образование,
Тематичина подобласт: Институционални знания и култура
6 Сръчковци Емилия Бошнакова Класна стая 10:00 Тематична област: Технологии,
Тематичина подобласт: Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет
7 Спортувай, за да бъдеш здрав Зайра Гадаахмед Училищен двор 10:00 Тематична област: Спорт,
Тематична подобласт: Колективни спортове
8 Млад математик Албена Халачева Кабинет по математика Тематична област: Математика,
Тематичина подобласт: Математическо моделиране
9 Палави крачета Маруся Лозанова Читалище / Кабинет География 17:00 / 15:00 Тематична област: Изкуства и култура,
Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
10 Франкофони Райка Славчева Кабинет по френски език 13:20 Тематична област: Технологии,
Тематичина подобласт: Езиков свят
11 Психолози в действие Мирослав Камберов Кабинет по философия 14:10 Тематична област: Гражданско образование,
Тематичина подобласт: Психология на общуването
12 Родолюбец Биляна Хаджиева Кабинет География 15:00 Тематична област: Природни науки,
Тематичина подобласт: Физически, химически и науки за земята

Полезни връзки