Документи за учебната 2022/2023 г.

Учебници по БЕЛ за 11 и 12 клас през учебната 2022/2023 г.

Заповед: Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците от 5-11 клас дневна форма през уч. 2021/2022 г.- сесия септември

Учебници за 8 клас през учебната 2022/2023 г.


Заповед: Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в дневна форма на обучение през сесия септември за учeбната 2021/2022 г.

Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“

Обява за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“

Информация за родители относно прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 г.

Заповед: Поправителни изпити

Заповед: Присъствено и дистанционно обучение от 14.02 до 18.02.2022 г.

Проект „Чрез образование да променим живота си“

Заповед: Присъствено обучение за всички класове от 23.11.2021 г.

Заповед: Обучение в електронна среда (16.11 - 22.11.2021 г.)

Заповед: Организирано тестване на учениците от 1 до 4 клас

Заповед: Учебни занятия за учениците от 12 клас

Заповед: Обучение в електронна среда (09.11 - 15.11.2021 г.)

Учебни планове

Протокол №10 от заседание на педагогическия съвет

Заповед: Форма на обучение през учебната 2021/2022 г.

Заповед: Правилник за вътрешен трудов ред

Училищна програма за повишаване качеството на образованието през учебната 2021/2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Годишен план за учебната 2021/2022 г.

Стратегия за развитие на СУ Сатовча за периода 2021-2024 г.

План за организирането, провеждането и отчитането на квалификационната дейност през учебната 2021/2022 г.

Правилник за дейността на СУ Сатовча за учебната 2021/2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Заповед: Училищна комисия за приемане на документите за класиране на учениците от VІІ клас кандидатстващи за VІІІ клас през учебната 2021-2022 г.