Документи за учебната 2022/2023 г.

План прием за 8 клас за учебната 2023/2024 г.

Прием първи клас за учебната 2023/2024 г.

Заповед: График за дежурство I срок

Заповед: Форми на обучение

Училищна програма за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Заповед: Правилник за вътрешен трудов ред

План за организирането, провеждането и отчитането на квалификационната дейност

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за дейността

Учебници по БЕЛ за 11 и 12 клас през учебната 2022/2023 г.

Заповед: Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците от 5-11 клас дневна форма през уч. 2021/2022 г.- сесия септември

Списък на учебниците за 10 клас през учебната 2022/2023 г.

Учебници за 8 клас през учебната 2022/2023 г.