Документи за учебната 2020/2021 г.

Заповед: Училищна комисия за приемане на документите за класиране на учениците от VІІ клас кандидатстващи за VІІІ клас през учебната 2021-2022 г.

Заповед: Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците от 5-11 клас - дневна форма през уч. 2021/2021 г.

Програма на 1 клас (01.06 - 23.06.2021 г.)

График и програма за планираните дейности на учениците от трети клас

График и програма за планираните дейности на учениците от втори клас

Заповед: Присъствени учебни занятия в училище за учениците от всички класове, считано от 31.05.2021 г.

Заповед: Обучение на учениците за периода 05.05 до 28.05.2021 г.

Заповед: Великденска ваканция и други неучебни дни за дните от 30.04 до 07.05 (включително)

Заповед: Обучение на учениците от 1 до 12 клас в периода от 26.04 до 29.04.2021 г. (включително)

Писмо от РУО относно изпълнение на дейности за организиране и провеждане на ДЗИ през сесия май-юни на учебната 2020/2021 г.

Заповед: Списък със сгради и зали за провеждане на ДЗИ за сесия май-юни на учебната 2020/2021 г.

Правила за движение и съхранение на документи с фабрична номерация

Заповед: Обучение на учениците от 1 до 12 клас в периода от 12.04 до 23.04.2021 г. (включително)

Заповед: Обучение в електронна среда от разстояние

Заповед: План за работата на комисията за безопасност на движението по пътищата

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищна програма за повишаване качеството на образованието за учебната 2020/2021 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Протокол 9: Среща поради извънредната епидемична обстановка

Стратегия за развитие на училището за периода 2020-2024 г.

Годишен план за учебната 2020/2021 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 г.

Учебни планове

Правилник за дейността на СУ Сатовча за учебната 2020/2021 г.

Заповед: Учениците от първи клас да преминат в ОРЕС

Заповед: Изменения и допълване на график за обучение

Заповед: Допускане на изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас

Заповед: Обучение и график при епидимична обстановка

Заповед: Коледна ваканция

Заповед: Преминаване към дистанционно обучение за учениците от I до XII клас

Заповед: График за провеждане на контролни и класни работи

Заповед: График за провеждане на консултации

Заповед: График за дежурство на преподавателите; График за втори час на класа; График за провеждане на часове по СИП; График за провеждане на часове по Безопасност на движение

Заповед: Планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки

Заповед: График за целодневна организация на учебната дейност

Заповед: Вътрешни правила и инструкции

Заповед: График на учебния процес

Заповед: Организация на учебната 2020/2021 г.

Заповед: Брой на паралелките, брой на учениците и класни ръководители

Важно за всички ученици, които отсъстват по здравословни причини

Насоки за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19

Задължения и отговорности на ръководството, педагогическия и непедагогически персонал, ученици и родители

Заповед: Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на учениците от 8-11 клас

Списък на учебниците за 9 клас