СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Документи за учебната 2019/2020 г.

Списък на учебниците за X клас през учебната 2019/2020 г.

Заповед за прием на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г.

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г.

Документи за учебната 2018/2019 г.

Заповед за провеждане на поправителни изпити за учениците от гимназиален етап

Заповед за определяне на срок за запознаване с изпитните работи на зрелостниците

Заповед за провеждане на НВО VII клас

Документи за учебната 2017/2018 г.

Индивидуални учебни планове

Резултати от редовна сесия (СФО)

Комисии и график за провеждане на общински кръгове на ученическите олимпиади

Правилник за устройство и дейност за учебната 2017/2018 година

Форми на обучение

Училищен учебен план

Годишен план за учебната 2017/2018 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 - 2020)

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Механизъм за работа с деца в риск от отпадане от училище

Стратегия за развитие на СУ Сатовча за периода 2016/2020 година

Документи от изминали години

Наръчник за родители

Наръчник за учители

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Училищен учебен план за учебната 2016 - 2017 г.

Писмо до РИО относно конкурсна процедура 33.15-2016 на ЦОИДУЕМ

График за провеждане на редовна изпитна сесия за учениците от 9-11 клас в дневна форма на обучение

График за провеждане на редовна изпитна сесия за учениците от 5-8 клас в дневна форма на обучение

Справка за ученици и персонал на СУ Сатовча:

Писмо от МОН относно популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България.

Заповед: График за провеждане на класни работи за II учебен срок на учебната 2015/2016 година

Спортен календар за учебната 2015/2016 година

Информация относно формите на обучение през 2015/2016 учебна година

Списък на учебниците за IX клас профилирана подготовка. Профил: БЕЛ, ИЦ, ГИ, ФЕ

Списък на учебниците за IX клас непрофилирана подготовка

Препоръчителна литература

Презентация на СУ Сатовча

Брошура на СУ Сатовча за 2014/2015 г.

Училищни учебни планове

1 клас (випуск 2014/2015) за целия етап на обучение 2014-2018 година

5 клас (випуск 2014/2015) за целия етап на обучение 2014-2018 година

9 „А“ клас (випуск 2014/2015) за целия етап на обучение 2014-2018 година (непрофилирано обучение)

9 „Б“ клас (випуск 2014/2015) за целия етап на обучение 2014-2018 година (профилирано обучение)

Наредба за униформата в СУ Сатовча

Художествени произведения, застъпени в програмата за задължителен прочит по БЕЛ:

Презентации предназначени за 12 клас на тема „Моето първо работно място“:

Документи за обществена поръчка

Заповед: Откриване на процедура по ЗОП за доставка на храна за обедно хранена на ученици

Покана за участие в процедура по ЗОП за Доставка на храна за обедно хранене на ученици

Наредби

Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в СУ Сатовча

Принципи и правила за работа в час

Какво е да си класен ръководител?

Задачи и форми на работа на методическите обединения