„Ритуализация на училищния живот“ 2009/2010 учебна година

Информация за проекта

Министерство на Образованието и Науката

Национална програма „Училището - територия на учениците“ - 2009 година

Модул „Ритуализация на училищния живот“

Наименование

„135 години училище в Сатовча - училище с европейски имидж“

Водеща организация

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.Сатовча , обл.Благоевград

Партньори

  1. Училищно Настоятелство (УН) при СУ Сатовча
  2. Общинска администрация - Сатовча
  3. Читалище „Св. св. Кирил и Методий“ - Сатовча
  4. Училища - партньори от Европа

Училищен екип за координиране на проекта

Име и фамилия Длъжност Образование Квалификация Роля в екипа
Снежана Дервишева Учител Висше-специалист Учител Координатор по проекта
Силвина Адамова Учител Висше-магистър Учител Технически сътрудник
Йорданка Шекерова Учител Висше-магистър Учител Сътрудник
Александра Орманова Счетоводител Висше-магистър Счетоводител

Описание на проекта

Да се ритуализира училищният живот, означава да се преосмисли ролята на училището не само като образователен център, но и като общност със специфични традиции. Системата от символи и ритуали, които едно училище изгражда, до голяма степен повиша мотивацията у учениците за учене и участие в извънкласни, и извънучилищни дейности. Това засилва усещането им за принадлежност към общност, родина и европейско семейство и допринася за развитието на техните интелектуални и личностни способности.

Училището в село Сатовча има 135 годишна история. Създадено е през 1873 година. През последните 10 години се стреми да изгради свой облик и атмосфера на творчество, патрньорство и ангажираност, чрез създаване на система от символи и ритуали, и превръщането им в многогодишни традиции.

С настоящия проект целим да продължим традицията за честване на кръгли годишнини на училището, като този път акцентираме върху новия имидж на България – членството и в Европейския съюз и промените в образователната система.

От 30.11.2009г. до 04.12.2009 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча предвиждаме провеждането на Седмица на Европейския съюз в контекста на промените в българското образование и отражението на европейските образователни системи върху системата в България, и как училището в Сатовча се вписва в тези измерения. В рамките на тази седмица ще се проведат конкурси за рисунка и есе по зададени теми, тържества за отбелязване годишнината на училището и членството на България в Европейския съюз, оформяне на кът във фоайето на училището със снимки и материали за историята на училището и страните – членки.

Партньори по проекта са Училищното настоятелство, Общинска администрация – Сатовча и читалище „Св. св. Кирил и Методий“ - Сатовча. Под различна форма в дейностите ще се включат училища – партньори от Европа.

Основни цели

  1. Изграждане на партньорство между учители, родители и ученици за ритуализация на училищния живот в СУ Сатовча за честване на кръгли годишнини.
  2. Обогатяване и разширяване знанията на учениците, учителите и родителите за историята на училището, Европейския съюз и европейските образователни системи.
  3. Мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
  4. Стимулиране творческите способности на учениците, чрез включването им в изследователски дейности.
  5. Повишаване на обществената ангажираност в училищния живот.

Приложения