„Образование за утрешния ден“

Информация за проекта

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Клубове

Брой клубове по проекта: 2

Брой деца във всеки клуб: 15

Дни на провеждане на заниманията: понеделни от 16:00 ч. и вторник от 13:20 ч.

Ръководители на клубовете: Аксиния Айролова и Зара Кавракова

Програми на клубовете

„Дигитална работилница“ - тематична програма и график за работа

Приложения