Архив

Заповед: Запознаване с изпитни работи на зрелостници

Инициативи

Съобщение за раздаване на млечни продукти на учениците от 1 до 4 клас

Писмо относно инициативата „С тениска на бала“

Покана за участие в конкурса „С тениска на бала“

Писмо от началника на РУО за ограничаване на пътуванията в чужбина

Предписание и заповед за епидимична обстановка

Годишен план

План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията

Училищни учебни планове за 1-12 клас

Стратегия за развитие на СУ Сатовча за периода 2016 - 2020 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния план

Заповед: Комисии и график за провеждане на общински кръгове на ученически олимпиади

Списък на учебниците за VIII клас

Списък на учебниците за X клас

Заповед за прием на ученици в VIII клас

Прием на ученици в VIII клас

Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 - 2020 г.)

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Механизъм за работа с деца в риск от отпадане от училище

Наръчник за родители

Наръчник за учители

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Писмо до РИО относно конкурсна процедура 33.15-2016 на ЦОИДУЕМ

Списък на учебниците за IX клас профилирана подготовка. Профил: БЕЛ, ИЦ, ГИ, ФЕ

Списък на учебниците за IX клас непрофилирана подготовка

Препоръчителна литература

Презентация на СУ Сатовча

Брошура на СУ Сатовча за 2014/2015 г.

Наредба за униформата в СУ Сатовча

Художествени произведения, застъпени в програмата за задължителен прочит по БЕЛ:

Презентации предназначени за 12 клас на тема „Моето първо работно място“:

Наредби

Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в СУ Сатовча

Принципи и правила за работа в час

Какво е да си класен ръководител?

Задачи и форми на работа на методическите обединения