Архив

Документи за учебната 2021/2022 г.

Заповед: Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в дневна форма на обучение през сесия септември за учeбната 2021/2022 г.

Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“

Обява за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“

Информация за родители относно прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 г.

Заповед: Поправителни изпити

Заповед: Присъствено и дистанционно обучение от 14.02 до 18.02.2022 г.

Проект „Чрез образование да променим живота си“

Заповед: Присъствено обучение за всички класове от 23.11.2021 г.

Заповед: Обучение в електронна среда (16.11 - 22.11.2021 г.)

Заповед: Организирано тестване на учениците от 1 до 4 клас

Заповед: Учебни занятия за учениците от 12 клас

Заповед: Обучение в електронна среда (09.11 - 15.11.2021 г.)

Учебни планове

Протокол №10 от заседание на педагогическия съвет

Заповед: Форма на обучение през учебната 2021/2022 г.

Заповед: Правилник за вътрешен трудов ред

Училищна програма за повишаване качеството на образованието през учебната 2021/2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Годишен план за учебната 2021/2022 г.

Стратегия за развитие на СУ Сатовча за периода 2021-2024 г.

План за организирането, провеждането и отчитането на квалификационната дейност през учебната 2021/2022 г.

Правилник за дейността на СУ Сатовча за учебната 2021/2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Заповед: Училищна комисия за приемане на документите за класиране на учениците от VІІ клас кандидатстващи за VІІІ клас през учебната 2021-2022 г.


Заповед: Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците от 5-11 клас - дневна форма през уч. 2020/2021 г.

Програма на 1 клас (01.06 - 23.06.2021 г.)

График и програма за планираните дейности на учениците от трети клас

График и програма за планираните дейности на учениците от втори клас

Заповед: Присъствени учебни занятия в училище за учениците от всички класове, считано от 31.05.2021 г.

Заповед: Обучение на учениците за периода 05.05 до 28.05.2021 г.

Заповед: Великденска ваканция и други неучебни дни за дните от 30.04 до 07.05 (включително)

Заповед: Обучение на учениците от 1 до 12 клас в периода от 26.04 до 29.04.2021 г. (включително)

Писмо от РУО относно изпълнение на дейности за организиране и провеждане на ДЗИ през сесия май-юни на учебната 2020/2021 г.

Заповед: Списък със сгради и зали за провеждане на ДЗИ за сесия май-юни на учебната 2020/2021 г.

Правила за движение и съхранение на документи с фабрична номерация

Заповед: Обучение на учениците от 1 до 12 клас в периода от 12.04 до 23.04.2021 г. (включително)

Заповед: Обучение в електронна среда от разстояние

Заповед: План за работата на комисията за безопасност на движението по пътищата

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищна програма за повишаване качеството на образованието за учебната 2020/2021 г.

Протокол 9: Среща поради извънредната епидемична обстановка

Годишен план за учебната 2020/2021 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 г.

Правилник за дейността на СУ Сатовча за учебната 2020/2021 г.

Заповед: Учениците от първи клас да преминат в ОРЕС

Заповед: Изменения и допълване на график за обучение

Заповед: Допускане на изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас

Заповед: Обучение и график при епидимична обстановка

Заповед: Коледна ваканция

Заповед: Преминаване към дистанционно обучение за учениците от I до XII клас

Заповед: График за провеждане на контролни и класни работи

Заповед: График за провеждане на консултации

Заповед: График за дежурство на преподавателите; График за втори час на класа; График за провеждане на часове по СИП; График за провеждане на часове по Безопасност на движение

Заповед: Планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки

Заповед: График за целодневна организация на учебната дейност

Заповед: Вътрешни правила и инструкции

Заповед: График на учебния процес

Заповед: Организация на учебната 2020/2021 г.

Заповед: Брой на паралелките, брой на учениците и класни ръководители

Важно за всички ученици, които отсъстват по здравословни причини

Насоки за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19

Задължения и отговорности на ръководството, педагогическия и непедагогически персонал, ученици и родители

Заповед: Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на учениците от 8-11 клас

Списък на учебниците за 9 клас

Заповед: Запознаване с изпитни работи на зрелостници

Инициативи

Съобщение за раздаване на млечни продукти на учениците от 1 до 4 клас

Писмо относно инициативата „С тениска на бала“

Покана за участие в конкурса „С тениска на бала“

Писмо от началника на РУО за ограничаване на пътуванията в чужбина

Предписание и заповед за епидимична обстановка

Годишен план

План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията

Училищни учебни планове за 1-12 клас

Стратегия за развитие на СУ Сатовча за периода 2016 - 2020 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния план

Заповед: Комисии и график за провеждане на общински кръгове на ученически олимпиади

Списък на учебниците за VIII клас

Списък на учебниците за X клас

Заповед за прием на ученици в VIII клас

Прием на ученици в VIII клас

Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 - 2020 г.)

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Механизъм за работа с деца в риск от отпадане от училище

Наръчник за родители

Наръчник за учители

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Писмо до РИО относно конкурсна процедура 33.15-2016 на ЦОИДУЕМ

Списък на учебниците за IX клас профилирана подготовка. Профил: БЕЛ, ИЦ, ГИ, ФЕ

Списък на учебниците за IX клас непрофилирана подготовка

Препоръчителна литература

Презентация на СУ Сатовча

Брошура на СУ Сатовча за 2014/2015 г.

Наредба за униформата в СУ Сатовча

Художествени произведения, застъпени в програмата за задължителен прочит по БЕЛ:

Презентации предназначени за 12 клас на тема „Моето първо работно място“:

Наредби

Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в СУ Сатовча

Принципи и правила за работа в час

Какво е да си класен ръководител?

Задачи и форми на работа на методическите обединения