Профил на купувача

Oбществена поръчка чрез „Събиране на оферти с обява“ с предмет: „Изграждане на игрище за минифутбол в двора на СУ „Св. св. Кирил и Методий” село Сатовча в УПИ I, кв. 35 по плана на село Сатовча, община Сатовча“

Допълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка

Договор и приложения

Протокол

  1. Заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
  2. Обява за обществена поръчка
  3. Указания за участие
  4. Образци
  5. Проектна документация
  6. Информация до АОП