СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Профил на купувача

Oбществена поръчка чрез „Събиране на оферти с обява“ с предмет: „Изграждане на игрище за минифутбол в двора на СУ „Св. св. Кирил и Методий” село Сатовча в УПИ I , кв. 35 по плана на село Сатовча, община Сатовча“

Договор и приложения

Протокол

  1. Заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
  2. Обява за обществена поръчка
  3. Указания за участие
  4. Образци
  5. Проектна документация
  6. Информация до АОП