Клуб „Чужди езици“

„SUCCESS DOESN'T COME TO YOU! YOU HAVE TO GO TO IT!“

„LЕ SUCCES N’A PAS VIENT CHEZ TOI! TU DOIS ALLER CHEZ LUI!“

„УСПЕХЪТ НЯМА ДА ДОЙДЕ ПРИ ТЕБ! ТИ ТРЯБВА ДА ОТИДЕШ ПРИ НЕГО!“

Мисия на Клуба

Да съдейства за разширяването на светогледа и знанията за чуждоезиковата култура и традиции чрез срещи с хора-практици, срещи с реалния чужд език, литература, култура и по този начин да разшири възможностите за междукултурно общуване, разбиране и приемане на другостта чрез междукултурен диалог и взаимно опознаване. Да направи училището привлекателно за младите хора.

Цели

 1. Популяризиране изучаването на чужди езици
 2. Създаване условия за интелектуално и личностно развитие на учениците
 3. Подготвяне на учениците за самостоятелна работа чрез овладяване на знания и умения за самоорганизация и творческа изява
 4. Формиране европейски дух и европейско съзнание у учениците
 5. Развиване на комуникативни способности като осигурява възможност за контакти с ученици от страната и други европейски държави
 6. Засилване на толерантността и взаимното уважение, както и осъзнаване на факта за европейска и световна взаимозависимост, за нуждата от сътрудничество, разбирателство и солидарност
 7. Отваряне към света, като се насърчава изучаването и практикуването на чужди езици.

Основни задачи

 1. Да се предизвика интерес, усъвършенстване на езиковите компетенции и осъзнаване ползата от изучаване на чужди езици
 2. Да се формира положителна и емоционална нагласа за учебно-познавателна дейност на базата на успешно справяне с поставените задачи
 3. Да се натрупа опит за усвояване и прилагане на знания и умения за работа в екип
 4. Да се сформират театрални трупи за драматизиране на пиеси на чужд език
 5. Да се предостави възможност на учениците сами да изберат, разработят и реализират проекти за междуучилищни партньорства в страната и чужбина
 6. Да се предостави поле за развитие и изява на талантливи деца.

Събития около клуба

Клубът прие Устав и Програма за предстоящите дейности и Клубен съвет.

За учебната 2013/2014 година бе избран Клубен съвет, състоящ се от:

 1. Дани Моллова - Председател
 2. Цветелина Ушева - Зам. председател
 3. Асан Странджев - Зам. председател
 4. Ахмед Упов - Секретар
 5. Селвер Калвун - Секретар
 6. Ръководители: Райка Славчева, Маруся Лозанова, Ивайло Селяшки.

E-mail на Клуб „Чужди езици“: fleduc_sousatovcha@abv.bg

Печатен орган на клуба – вестник „Success“.

История

Клубът е учреден на 21.12.2009 г. с ученици, изучаващи английски, френски и руски език IX-XII клас.

През учебната 2009/2010 г. председател на Клуб „Чужди езици“ беше Габриела Кафадарова.

През 2010–2011 г. – Габриела Кафадарова

През 2011–2012 г. – Eмел Карадалиева

През 2012–2013 г. – Eмел Карадалиева

Календарен план

Септември

 1. Подготовка за 26.09 – Европейски ден на езиците
  • изготвяне на информационно табло
  • изготвяне на мултимедийна презентация
  • изготвяне програма за дейностите

Октомври

 1. Работна среща и семинарни занятия
  • изготвяне на мултимедийни презентации
  • украса на кабинетите по чужди езици
  • изготвяне на постери
 2. Запознаване с платформата Twinspace
 3. Работа по проект eTwinning

Ноември

 1. Обучение за създаване на Европейско езиково портфолио
 2. Подготовка за участие в конкурси

Декември

 1. Изготвяне на постер за Коледа и Нова година
 2. Участие в новогодишното тържество
 3. Изпращане на коледни и новогодишни картички на ученици от Европа
 4. Изпращане на творбите за участие в конкурси

Януари

 1. Изработване на рекламни материали
 2. Награждаване на участниците в конкурса
 3. Търсене на партньори за разработване на многостранни проекти
 4. Оформяне кът на чуждите езици

Февруари

 1. Създаване на библиотека с богата колекция от книги, речници и списания на английски, френски език
 2. Визита в Турция
 3. Разработване на нов проект многостранни партньорства по програма Еразъм+
 4. Презентация за „Св. Валентин“
 5. Обявяване и провеждане на конкурс за най-оригинална „Валентинка“
 6. „Ден на розовата фланелка“

Mарт

 1. Подготовка за отбелязване деня на франкофоните:
  • изработване на постер и покани
  • мултимедийна презентация за Франция
  • изработване на постер и покани

Април

 1. Организиране и посещение на XXI-я Международен фестивал на франкофонския Ученически театър
 2. Изготвяне на мултимедийни презентации и курсови проекти с учениците от 12 клас на английски и френски език

Май

 1. Връчване на Европейско езиково портфолио на учениците от XII клас
 2. Подготовка за деня на Европа
 3. Симулативна игра

Юни

 1. Публикуване и разпространение на брошура
 2. ПОрганизиране на екскурзия с образователна цел

Приложения

Устав на Клуб „Чужди езици“

Брошура на Клуб „Чужди езици“

План за дейността на Клуб „Чужди езици“

Снимки

Устав на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“ Учредяване на клуб „Чужди езици“