СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

За училището

Мисия

Мисията на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ село Сатовча е да образова и възпитава децата в училищна възраст от Сатовча и околните села, като ги подготвя за предизвикателствата на новото време, създава условия за развитие на индивидуалните им способности и съхранява тяхната културна идентичност.

Цели

  • Въвеждане и изпълнение на Държавните образователни изисквания и учебните стандарти по отделните предмети, чрез учебната и извънкласна дейност.
  • Усъвършенстване на методите и формите за работа с децата, чрез участие в оперативни програми на Министерство на образованието и науката, национални и международни институции, неправителствени организации и община Сатовча.
  • Подобряване на механизма за опазване на училищната среда и учебно – техническата база.
  • Реализиране на дейности в дух на толерантност, гражданско поведение и европейска интеграция.
  • Усъвършенстване на организационната структура на училището, културата и уменията на учителите и учениците.

Виж учителския колектив

Химн на родното училище