История на училище Сатовча

Училището в Сатовча преминава през много препятствия и трудности в своето създаване и развитие, но успява да оцелее и да остане вярно на основната си мисия – да ограмотява, да съдейства за развитието на просветното дело, да поддържа българския дух през десетилетията.

През 1873 година с усилията на енергични и родолюбиви местни жители, между които и Никола Божиин, са положени основите на училищното дело – открито е първото светско училище в Сатовча в Божиината къща. Според сведенията на местни жители–интелектуалци първи учители са свещениците Йордан от разложкото село Годлево и поп Ангел от село Долен.

Две десетилетия по-късно (през 1893 г.) е построена първата училищна сграда в двора на църквата „Св. Неделя”. Пръв патрон на вече класното училище е „Св. св. Кирил и Методий”. В съзнанието на сатовчани то остава като „старото училище”. Построяват го на два етажа: първият предназначен за началните класове, а вторият – за прогимназията.

Не се знаят имената на всички учители, работили в Сатовча през периода 1873 - 1893 г. След тези години има точни сведения за ангажираните със светското образование хора в селото. Книга първа „За искът на учителите в Неврокопската епархия от 1894 – 1912 година” (препис от книгата е направен от Георги Мавродиев от село Сатовча) съдържа напълно достоверен и подробен списък на учителите в Сатовча от този период. Според него в селото работят последователно 11 педагози от различни краища – Банско, Кремен, Гърмен, Долен, Белотинци, Мосомище, Неврокоп, Прилеп. Всички учители през този период са с прогимназиално образование. За някои от тях има сведения (копия от Свидетелства), че са завършили педагогически училища. Това са Атанас Хрисимов (Скопското педагогическо училище), Магдалена Антонова (Неврокопското), Стойко Денов (Серското). Всички те са всеотдайни в работата си, с любов и търпение ограмотяват възпитаниците си.

След Освобождението на родния край от турско робство през 1913 година, училището е преместено в центъра на селото, там където се е намирал бившият турски конак. Тогава в Сатовча учителстват мъже и жени, завършили гимназии (Българска гимназия в Солун, Търговска гимназия в Свищов и др.). Тези педагози, заедно с първия директор на училището от 1922 година – Борис Делев от Брацигово, оставят трайна следа в развитието на просветното дело в селото.

С усилията на местни учители през 1926 година се открива читалище „Кирил и Методий” – средище на културно-образователния живот по това време съвместно с училището.

През 1939 година е построена новата сграда на училището в Сатовча, което от непълна прогимназия се превръща в пълна. Както свидетелства Кирил Караколев (дългогодишен директор), тогава е сменен и патрона на училището - „Цар Борис III”. А по-късно, през 1945 г. патрон става майор Никола Топалов, участник в Освобождението на родния край начело на IV Пловдивски пехотен полк. През този период училището разширява образователната си дейност благодарение на усилията на местни педагози и директора на училището тогава Тодор Попов, също местен жител.

След 1944 година непрекъснато се увеличава броят на учителите с педагогическо образование. В резултат на този образователен прогрес през 1974 година е открита гимназия. Година по-рано училището отбелязва своя 100 – годишен юбилей. Негов патрон от 1951 г. е местният антифашист Тодор Шопов. Според Иван Попов (приживе местен краевед, учител и интелектуалец) се увеличава броят на учителите до 36 и учениците - около 500 (Попов, И. „Сатовчанските камбани“. С., 2001, с. 215.).

През 1990 година училището повторно приема за свой патрон името на солунските просветители, което с гордост носи и до днес. Съвременната образователна институция съхранява завещаните традиции. Непрекъснато се развива и усъвършенства, благодарение на усърдието на директора – Айша Ушева и квалифицирани преподаватели.

Histoire de l'école Satovcha

L'école de Satovcha a traversé de nombreux obstacles et difficultés lors de sa création et de son développement, mais a réussi à survivre et à rester fidèle à sa mission principale - éduquer, aider au développement du travail éducatif, maintenir l'esprit bulgare au fil des décennies.

En 1873, grâce aux efforts de résidents locaux énergiques et patriotiques, parmi lesquels Nikola Bozhiin, les fondations du travail scolaire ont été posées - la première école laïque de Satovcha a été ouverte dans la maison de Boji. Selon les informations des résidents locaux - des intellectuels, les premiers enseignants étaient les prêtres Yordan du village de Godlevo à Razlog et le prêtre Angel du village de Dolen.

Deux décennies plus tard (en 1893) le premier bâtiment scolaire est construit dans la cour de l'église "St. Dimanche". Le premier patron de l'école maintenant primaire est "St. Saint Cyrille et Méthode". Dans l'esprit des habitants de Satovcha, cela reste comme la "vieille école". Ils le construisent sur deux étages : le premier destiné aux classes élémentaires, et le second au collège.

Les noms de tous les enseignants qui ont travaillé à Satovcha pendant la période 1873-1893 ne sont pas connus. Après ces années, il existe des informations précises sur les personnes impliquées dans l'éducation laïque dans le village. Le premier livre "Sur la revendication des enseignants du diocèse de Nevrokop de 1894 à 1912" (une copie du livre a été réalisée par Georgi Mavrodiev du village de Satovcha) contient une liste entièrement fiable et détaillée des enseignants de Satovcha de cette période . Selon lui, 11 pédagogues de différentes parties de Bansko, Kremen, Garmen, Dolen, Belotintsi, Mosomishte, Nevrokop, Prilep travaillent consécutivement dans le village. Tous les enseignants de cette période avaient un diplôme d'études secondaires. Pour certains d'entre eux, il existe des informations (copies de certificats) indiquant qu'ils sont diplômés d'écoles pédagogiques. Il s'agit d'Atanas Hrisimov (école pédagogique de Skopje), Magdalena Antonova (Nevrokopskogo), Stoyko Denov (Serskogo). Tous sont dévoués à leur travail, avec amour et patience ils éduquent leurs diplômés.

Après la libération de la terre natale de l'esclavage turc en 1913, l'école a été déplacée au centre du village, où se trouvait l'ancienne auberge turque. A cette époque, les hommes et les femmes diplômés des lycées (lycée bulgare de Thessalonique, lycée commercial de Svishtov, etc.) enseignaient à Satovcha. Ces enseignants, ainsi que le premier directeur de l'école depuis 1922 - Boris Delev de Bratsigovo, ont laissé une marque durable sur le développement du travail éducatif dans le village.

Grâce aux efforts des enseignants locaux, en 1926, le centre communautaire "Cyril et Méthode" a été ouvert - un centre de vie culturelle et éducative à l'époque avec l'école.

En 1939, le nouveau bâtiment de l'école a été construit à Satovcha, qui est passé d'un lycée incomplet à un lycée complet. Comme l'a témoigné Kiril Karakolev (directeur de longue date), le patron de l'école - "Tsar Boris III" - a également été changé. Et plus tard, en 1945, le major Nikola Topalov, participant à la libération de sa patrie à la tête du 4e régiment d'infanterie de Plovdiv, est devenu un mécène.Pendant cette période, l'école a élargi ses activités éducatives grâce aux efforts des éducateurs locaux et le directeur de l'école à l'époque, Todor Popov, également un résident local.

Après 1944, le nombre d'enseignants ayant suivi une formation pédagogique n'a cessé d'augmenter. À la suite de ces progrès pédagogiques, un lycée a été ouvert en 1974. Un an plus tôt, l'école fêtait ses 100 ans. Son mécène depuis 1951 était l'antifasciste local Todor Shopov. Selon Ivan Popov (de son vivant, historien local, enseignant et intellectuel), le nombre d'enseignants est passé à 36 et le nombre d'étudiants à environ 500 (Popov, I. Satovchanski bells. S., 2001, p. 215. ).

En 1990, l'école a de nouveau accepté comme patron le nom des éducateurs de Thessalonique, qu'elle porte fièrement à ce jour. L'établissement d'enseignement moderne préserve les traditions léguées. Il se développe et s'améliore constamment, grâce à la diligence du directeur - Aisha Usheva et des enseignants qualifiés.

History of Satovcha School

The school in Satovcha went through many obstacles and difficulties in its creation and development, but managed to survive and remain true to its main mission - to educate, to assist in the development of educational work, to maintain the Bulgarian spirit over the decades.

In 1873, with the efforts of energetic and patriotic local residents, among whom was Nikola Bozhiin, the foundations of the school work were laid - the first secular school in Satovcha was opened in Boji's house. According to the information of local residents - intellectuals, the first teachers were priests Yordan from the village of Godlevo in Razlog and priest Angel from the village of Dolen.

Two decades later (in 1893) the first school building was built in the courtyard of the church "St. Sunday". The first patron of the now grade school is "St. St. Cyril and Methodius". In the minds of the people of Satov, it remains as the "old school". They are building it on two floors: the first intended for the elementary grades, and the second for the junior high school.

The names of all the teachers who worked in Satovcha during the period 1873-1893 are not known. After these years, there is accurate information about the people involved in secular education in the village. Book one "On the claim of the teachers in the Nevrokop Diocese from 1894 - 1912" (a copy of the book was made by Georgi Mavrodiev from the village of Satovcha) contains a completely reliable and detailed list of the teachers in Satovcha from that period. According to him, 11 pedagogues from different parts of the village work consecutively - Bansko, Kremen, Garmen, Dolen, Belotintsi, Mosomishte, Nevrokop, Prilep. All teachers during this period had a junior high school education. For some of them there is information (copies of Certificates) that they graduated from pedagogical schools. These are Atanas Hrisimov (Skopje Pedagogical School), Magdalena Antonova (Nevrokopskogo), Stoyko Denov (Serskogo). All of them are devoted to their work, with love and patience they educate their graduates.

After the liberation of the native land from Turkish slavery in 1913, the school was moved to the center of the village, where the former Turkish inn was located. At that time, men and women who graduated from high schools (Bulgarian High School in Thessaloniki, Commercial High School in Svishtov, etc.) taught in Satovcha. These teachers, together with the first director of the school since 1922 - Boris Delev from Bratsigovo, left a lasting mark on the development of educational work in the village.

With the efforts of local teachers, in 1926, the community center "Kiril and Methodius" was opened - a center of cultural and educational life at that time together with the school.

In 1939, the new building of the school was built in Satovcha, which turned from an incomplete junior high school into a full one. As Kiril Karakolev (long-time director) testified, then the patron of the school - "Tsar Boris III" - was also changed. And later, in 1945, Major Nikola Topalov, a participant in the Liberation of his homeland at the head of the 4th Plovdiv Infantry Regiment, became a patron. During this period, the school expanded its educational activities thanks to the efforts of local educators and the director of the school at the time, Todor Popov. also a local resident.

After 1944, the number of teachers with pedagogical education continuously increased. As a result of this educational progress, a high school was opened in 1974. A year earlier, the school celebrated its 100th anniversary. His patron since 1951 was the local anti-fascist Todor Shopov. According to Ivan Popov (during his lifetime a local local historian, teacher and intellectual), the number of teachers increased to 36 and the number of students - about 500 (Popov, I. Satovchanski bells. S., 2001, p. 215.).

In 1990, the school again accepted as its patron the name of the Thessaloniki educators, which it proudly bears to this day. The modern educational institution preserves the bequeathed traditions. It is constantly developing and improving, thanks to the diligence of the Director - Aisha Usheva and qualified teachers.

Historia de la Escuela Satovcha

La escuela de Satovcha atravesó muchos obstáculos y dificultades en su creación y desarrollo, pero logró sobrevivir y permanecer fiel a su misión principal: educar, ayudar en el desarrollo del trabajo educativo, mantener el espíritu búlgaro durante décadas.

En 1873, con los esfuerzos de los residentes locales enérgicos y patriotas, entre los que se encontraba Nikola Bozhiin, se sentaron las bases del trabajo escolar: se abrió la primera escuela secular en Satovcha en la casa de Boji. Según la información de los residentes locales - intelectuales, los primeros maestros fueron los sacerdotes Yordan del pueblo de Godlevo en Razlog y el sacerdote Angel del pueblo de Dolen.

Dos décadas más tarde (en 1893) se construyó el primer edificio escolar en el patio de la iglesia "San Domingo". El primer patrón de la ahora escuela primaria es "San San Cirilo y Metodio". En la mente de la gente de Satov, sigue siendo la "vieja escuela". Lo están construyendo en dos plantas: la primera destinada a los grados de primaria y la segunda a la secundaria.

Se desconocen los nombres de todos los maestros que trabajaron en Satovcha durante el período 1873-1893. Después de estos años, hay información precisa sobre las personas involucradas en la educación laica en el pueblo. El libro uno "Sobre el reclamo de los maestros en la diócesis de Nevrokop de 1894 a 1912" (Georgi Mavrodiev hizo una copia del libro del pueblo de Satovcha) contiene una lista completamente confiable y detallada de los maestros en Satovcha de ese período. . Según él, 11 pedagogos de diferentes partes del pueblo trabajan consecutivamente: Bansko, Kremen, Garmen, Dolen, Belotintsi, Mosomishte, Nevrokop, Prilep. Todos los maestros durante este período tenían una educación secundaria básica. Para algunos de ellos hay información (copias de Certificados) de que se graduaron de escuelas pedagógicas. Estos son Atanas Hrisimov (Escuela Pedagógica de Skopje), Magdalena Antonova (Nevrokopskogo), Stoyko Denov (Serskogo). Todos ellos entregados a su trabajo, con amor y paciencia educan a sus egresados.

Después de la liberación de la tierra natal de la esclavitud turca en 1913, la escuela se trasladó al centro del pueblo, donde se encontraba la antigua posada turca. En ese momento, hombres y mujeres que se graduaron de escuelas secundarias (Escuela secundaria búlgara en Tesalónica, Escuela secundaria comercial en Svishtov, etc.) enseñaban en Satovcha. Estos maestros, junto con el primer director de la escuela desde 1922, Boris Delev de Bratsigovo, dejaron una huella duradera en el desarrollo del trabajo educativo en el pueblo.

Con los esfuerzos de los maestros locales, en 1926, se inauguró el centro comunitario "Kiril and Methodius", un centro de vida cultural y educativa en ese momento junto con la escuela.

En 1939, se construyó el nuevo edificio de la escuela en Satovcha, que pasó de ser una escuela secundaria incompleta a una completa. Como testificó Kiril Karakolev (director durante mucho tiempo), también se cambió el patrón de la escuela, "Tsar Boris III". Y más tarde, en 1945, el mayor Nikola Topalov, participante en la Liberación de su patria al frente del 4º Regimiento de Infantería de Plovdiv, se convirtió en patrocinador. Durante este período, la escuela amplió sus actividades educativas gracias al esfuerzo de los educadores locales y del director de la escuela en ese momento, Todor Popov. también un residente local.

Después de 1944, el número de profesores con formación pedagógica aumentó continuamente. Como resultado de este progreso educativo, en 1974 se abrió una escuela secundaria. Un año antes, la escuela celebró su centenario. Su patrón desde 1951 fue el antifascista local Todor Shopov. Según Ivan Popov (durante su vida, un historiador local, maestro e intelectual local), el número de maestros aumentó a 36 y el número de estudiantes, alrededor de 500 (Popov, I. Satovchanski bells. S., 2001, p. 215). ).

En 1990, la escuela volvió a aceptar como patrocinador el nombre de los educadores de Tesalónica, que lleva con orgullo hasta el día de hoy. La institución educativa moderna conserva las tradiciones legadas. Está en constante desarrollo y mejora, gracias a la diligencia del Director - Aisha Usheva y maestros calificados.