Административни услуги

Прием и преместване на ученици в държавни и в общински училища

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Правила за издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Правила за валидиране на компетентности