Заявления

Докладна относно ... /екскурзия, ученичеси отдих, състезание, мероприятие извън училище/

Декларация за съгласие за пътуване - родител

Заявление-декларация за отпускане на стипендия

Мотивирано искане за промяна на % за трудов стаж и професионален опит

Заявление за издаване на академична справка за оценки и хорариум от часове

Заявление за издаване на ... /удостоверение, свидетелство, диплома/

Заявление за издаване на дубликат на ... /удостоверение, свидетелство, диплома/

Заявление за издаване на дубликат на документ с фабрична номерация - диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършен гимназиален етап

Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование

Заявление за издаване на дубликат на документ с фабрична номерация - свидетелство за основно образование

Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Заявление за признаване на завършени етапи на образование в чужбина I-VI клас