СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Документи за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на консултации с ученици за първи срок

Списък на учебниците за 8 клас

Списък на учебниците за 9 клас


Документи за учебната 2017/2018 година

Заповед: Запознаване с изпитни работи от ДЗИ

Заповед: Прием на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 г.

Заповед: Определяне на училищна комисия за подготовка и провеждане на изпити след 7 клас

Индивидуални учебни планове

Резултати от редовна сесия (СФО)

Заповед: График за провеждане на класни и контролни работи през втори срок

График за провеждане на класни и контролни работи за втори срок

Комисии и график за провеждане на общински кръгове на ученическите олимпиади

Правилник за устройство и дейност за учебната 2017/2018 година

Форми на обучение

Училищен учебен план

Годишен план за учебната 2017/2018 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 - 2020)

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Механизъм за работа с деца в риск от отпадане от училище

Стратегия за развитие на СУ Сатовча за периода 2016/2020 година

Прием за учебната 2017/2018 г.


Документи от изминали години

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Училищен учебен план за учебната 2016 - 2017 г.

Писмо до РИО относно конкурсна процедура 33.15-2016 на ЦОИДУЕМ

График за провеждане на редовна изпитна сесия за учениците от 9-11 клас в дневна форма на обучение

График за провеждане на редовна изпитна сесия за учениците от 5-8 клас в дневна форма на обучение

Анализ за изпълнението на бюджета за периода от 01.01 до 31.03.2016 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2016 г.

Бюджет за 2015 г.

Справка за ученици и персонал на СУ Сатовча:

Писмо от МОН относно популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България.

Заповед: График за провеждане на класни работи за II учебен срок на учебната 2015/2016 година

Спортен календар за учебната 2015/2016 година

Информация относно формите на обучение през 2015/2016 учебна година

Списък на учебниците за IX клас профилирана подготовка. Профил: БЕЛ, ИЦ, ГИ, ФЕ

Списък на учебниците за IX клас непрофилирана подготовка

Препоръчителна литература

Презентация на СУ Сатовча

Брошура на СУ Сатовча за 2014/2015 г.

Училищни учебни планове

1 клас (випуск 2014/2015) за целия етап на обучение 2014-2018 година

5 клас (випуск 2014/2015) за целия етап на обучение 2014-2018 година

9 „А“ клас (випуск 2014/2015) за целия етап на обучение 2014-2018 година (непрофилирано обучение)

9 „Б“ клас (випуск 2014/2015) за целия етап на обучение 2014-2018 година (профилирано обучение)

Наредба за униформата в СУ Сатовча

Художествени произведения, застъпени в програмата за задължителен прочит по БЕЛ:

Презентации предназначени за 12 клас на тема „Моето първо работно място“:

Документи за обществена поръчка

Заповед: Откриване на процедура по ЗОП за доставка на храна за обедно хранена на ученици

Покана за участие в процедура по ЗОП за Доставка на храна за обедно хранене на ученици

Наръчник за учители: Младите хора между виртуалното и реалното

Наредби

За родители

Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в СУ Сатовча

Принципи и правила за работа в час

Какво е да си класен ръководител?

Задачи и форми на работа на методическите обединения

Бюджет за 2013 г.