Обучителен урок по проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“

Обучителен урок по проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“

Във връзка с проекта „Мултикултурно образование“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Образование за възрастни на СНЦ „Алианс Франсез – Благоевград“, г-жа Кирилка Пешева – старши учител по френски език, проведе обучителен урок с учениците от 11 клас при ЕГ „Акад. Л. Стоянов“, Благоевград.

Чрез мултимедийна презентация, г-жа Пешева запозна учениците с целите, дейностите, очакваните резултати по проекта и с проведената мобилност в гр. Париж.

Представена бе идеята за мултикултурното образование в нашето съвремие; изяснени бяха понятията „мултикултурност“ и „интеркултурност“, мултикултурното образование като основа за предоставяне на равностойно участие и възможности в образованието; разпознаване на културното многообразие и формиране на уважение към различността; формиране на способности и умения у всеки ученик да осъзнава себе си спрямо другия, както и да приеме културното различие в заобикалящата го среда, да се чувства гражданин на света.

Мултикултурността включва много характеристики, свързани с идентичността: раса, етнос, религия, пол, език, физически белези, социоикономически статус, географско местоположение, националност, начин на живот и пр.

Мултикултурализмът се свързва с културния плурализъм и културното разнообразие.

Учениците дискутираха по различни теми, свързани с мултикултурното образование: личностно и социално развитие, междукултурно разбирателство, човешки права и правата на детето, справяне с негативни чувства, предизвикани от неразбиране и неприемане на „различието“, утвърждаване на чувството за личностна идентичност и уникалност и др.

На финала, г-жа Пешева и учениците достигнаха до извода, че обучението и възпитанието се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общото културно-езиково пространство.

Като координатор на проекта изказвам благодарности на: г-жа Кирилка Пешева и учениците от 11 клас при ЕГ „Акад. Л. Стоянов“, Благоевград.

Благодаря ви!

Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и координатор на проекта.

Снимки

Обучителен урок по проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“ Обучителен урок по проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“ Обучителен урок по проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“ Обучителен урок по проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“ Обучителен урок по проект „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“