Обучителен семинар по проект „Мултикултурно образование“

Обучителен семинар по проект „Мултикултурно образование“

Във връзка с проекта „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+”, ключова дейност 1, Образование за възрастни на СНЦ „Алианс Франсез – Благоевград“, г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и координатор на проекта, организира обучителен семинар с учителите от СУ Сатовча.

Програмата на семинара включваше: мултимедийна презентация с информация за проекта: цели, задачи, дейности, въздействие, разпространение и очаквани резултати.

Г-жа Райка Славчева и г-н Джеват Дунчев представиха основната дейност по проекта и резултатите от проведения структуриран курс в Париж.

На семинара се обсъдиха теми, които трябва да се проведат в часа на класа през учебната 2019/2020 година: „Училището – фактор за формиране на ясни и непротиворечиви представи у учениците за същността и функциите на обществото при изграждане на толерантни мултикултурни отношения“; „Формиране на подходящ социо-психологически климат в училище - път към възпитаване на взаимно уважение, толерантност и разбирателство“; „Паралелката – място за успешно осъществяване на междукултурен диалог и справяне с конфликтни ситуации“; „Развитие на учениците в мултикултурно общество“; „Ролята на училището в процеса на възпитание у подрастващите на толерантност и зачитане на правото да бъдем различни“; Развиване на уменията за интеркултурна комуникация и сътрудничество на учениците“; Развиване на граждански и социални компетентности на учениците чрез участие в Клуб ООН и др.

Обучителният семинар завърши с дискусия за разработване и реализиране на учебни проекти, свързани с темата на проекта.

Благодаря на всички участници!

Снимки

Обучителен семинар по проект „Мултикултурно образование“ Обучителен семинар по проект „Мултикултурно образование“ Обучителен семинар по проект „Мултикултурно образование“ Обучителен семинар по проект „Мултикултурно образование“